Concediu medical 2017: De ce tipuri de concedii și indemnizații poți beneficia și în ce condiții

Cei care sunt asigurați pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate au dreptul, potrivit legislației noastre, în anumite condiții, la cinci tipuri de concedii medicale și la indemnizațiile aferente acestora. Pe lângă acestea, cei care sunt asigurați pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la anumite prestații și servicii specifice, printre care și concediul medical și indemnizația aferentă pentru cei care au suferit un accident de muncă sau care au o boală profesională.

- dreamstimefree 7810740 300x200 - Concediu medical 2017: De ce tipuri de concedii și indemnizații poți beneficia și în ce condiții

Dacă sunteți asigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, aveți dreptul, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, atâta timp cât aveți domiciliul/reședința în România. Concret, este vorba despre cinci tipuri de concediu: pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, de risc maternal, de maternitate și pentru îngrijirea copilului bolnav.

În afară de condiția esențială privitoare la calitatea de asigurat și de cea privitoare la domiciliu/reședința în România, cei care vor să beneficieze de concediul medical trebuie să se regăsească în una din următoarele situații:

 • desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente;
 • desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti (vorbim despre durata mandatului) sau sunt membri cooperatori ai unei organizaţii a cooperaţiei meşteşugăreşti;
 • au calitatea de șomeri, ceea ce presupune că beneficiază de drepturi băneşti lunare;
 • sunt asociați, comanditari, acționari, membri ai asociației familiale ori sunt autorizați să desfășoare activități independente;
 • au încheiat un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • au calitatea de soţ/soție al/a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrat(ă) în registrul comerţului şi autorizat(ă) să funcţioneze el însuşi/ea însăși ca titular al/a întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariat(ă), participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

De asemenea, pentru a putea beneficia de aceste concedii, este necesar să îndepliniți un stagiu minim de cotizare (o lună de activitate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, însă vom vedea că acest lucru nu este necesar întotdeauna). Dar și să prezentați o adeverință de la cel care vă plătește indemnizația, din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni (cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A).

Important! Certificatul medical eliberat de medicul curant este documentul în baza căruia persoanele asigurate pot beneficia de concedii medicale plătite. Concret, un medic curant este orice medic aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate sau orice alt medic cu autorizație de liberă practică ce încheie o convenție cu casele de asigurări de sănătate.

Concediul pentru boli obișnuite sau accidente suferite în timpul liber

Concediul pentru incapacitate temporară de muncă (sau concediul medical, așa cum este supranumit acesta) intervine atunci când asiguratul nu mai poate lucra din cauza unor boli obișnuite sau din cauza unor accidente suferite în timpul liber, potrivit OUG nr. 158/2005. Acest tip de concediu și indemnizația aferentă se pot acorda pentru cel mult 183 de zile în interval de un an, însă pentru unele boli speciale durata este chiar mai mare.

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este determinat prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul. Dar atunci când intrarea în concediul medical este determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, o boală infectocontagioasă din grupa A sau urgenţe medico-chirurgicale, cuantumul indemnizaţiei este de 100% din baza de calcul, iar cerința stagiului minim de cotizare nu mai este luată în discuție.

Notă: Baza de calcul este determinată “ca medie a veniturilor lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar“, aşa cum prevede ordonanța.

Concediile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă

Al doilea tip de concediu este cel care se acordă pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a persoanelor care au de suferit accidente de muncă sau boli profesionale. Concret, potrivit OUG nr. 158/2005, acestor persoane li se poate acorda:

 • o indemnizație pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală: se acordă asiguraților care, din motive de sănătate, nu mai pot munci zilnic atât cât ar trebui în mod obișnuit; cât privește cuantumul brut lunar al acestei indemnizații, acesta este egal cu diferența dintre baza de calcul precizată la concediul de incapacitate și venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă (dar nu poate depăși un sfert din baza de calcul);
 • concediu și indemnizație pentru carantină: de acestea beneficiază persoanele cărora li se interzice munca din cauza unei boli contagioase, iar indemnizația lunară (brută) este de 75% din baza de calcul precizată la concediul de incapacitate; cât privește durata unui astfel de concediu, ordonanța prevede că durata de acordare este stabilită printr-un certificat eliberat de direcția de sănătate publică;
 • tratament balnear (așa cum este stabilit în programul individual de recuperare): în situația în care un asigurat este în incapacitate temporară de muncă timp de mai mult de 90 de zile, acesta beneficiază de tratament balnear în baza unui bilet de trimitere; medicul curant este cel care stabilește durata tratamentului balnear, aceasta fiind între 15 și 21 de zile, iar după fiecare etapă din programul de recuperare se face o reexaminare medicală.

Concediul de risc maternal

Concediul de risc maternal este doar menționat în OUG nr. 158/2005, dar cadrul de reglementare al acestuia se află în alt act normativ, respectiv în OUG nr. 96/2003. Concediul se acordă gravidelor, femeilor care au născut recent și celor care alăptează, pentru protecția sănătății și securității acestora și/sau a fătului/copilului lor.

Ideea din spatele acestui tip de concediu este următoarea: dacă la locul de muncă există riscuri pentru securitatea/sănătatea salariatelor ori repercusiuni asupra sarcinii/alăptării, angajatorii trebuie să modifice condițiile de muncă și/sau programul de lucru. În situația în care acest lucru nu este posibil, respectivei angajate ar trebui să i se ofere un alt post considerat fără riscuri (dar salariul să rămână același), iar, în ultimă instanță, dacă nici această variantă nu este posibilă, singura soluție este acordarea unui concediu de risc maternal.

Așadar, acordarea acestui tip de concediu este ultima rezolvare prevăzută de ordonanță pentru existența unei probleme cu potențial de risc maternal la locul de muncă.

Atât concediul, cât și indemnizația de risc maternal (în cuantum de 75% din media veniturilor din ultimele șase luni) se acordă fără a fi nevoie de îndeplinirea stagiului de cotizare. Cu toate acestea, dacă vor să beneficieze la muncă de toate măsurile de protecție prevăzute de lege, femeile sunt obligate să obțină de la medicul de familie un document care să le ateste starea de graviditate și să-și informeze în scris angajatorul cu privire la faptul că sunt însărcinate.

Cum se acordă concediul de maternitate?

Potrivit OUG nr. 158/2005, concediul de maternitate presupune perioada sarcinii și perioada de lăuzie, pentru fiecare dintre acestea actul normativ stabilind câte o durată de 63 de zile. Așadar, concediul de maternitate are o durată totală de 126 de zile calendaristice, însă cele două concedii se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei este de 85% din baza de calcul, aceasta din urmă fiind determinată „ca medie a veniturilor lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția pentru concedii și indemnizații”, potrivit actului amintit.

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav

Angajații au dreptul și la un concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la șapte ani, potrivit OUG nr. 158/2005. În cazul copilului cu handicap însă, pentru afecțiunile intercurente, concediul este până la împlinirea vârstei de 18 ani. De acest concediu poate beneficia oricare dintre cei doi părinți, îndeplinirea stagiului de cotizare de o lună fiind esențială.

În timpul acestui tip de concediu beneficiarul poate obține și o indemnizație al cărei cuantum brut lunar este de 85% din baza de calcul amintită la concediul de incapacitate. Indemnizația aferentă concediului pentru îngrijirea copilului bolnav este acordată în baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie și a certificatului pentru persoanele cu handicap emis în temeiul legii.

Concediul pentru accidente de muncă și boli profesionale

În sistemul de asigurări sociale (la care angajatorii sunt obligați să contribuie) se regăsește și asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, prin intermediul căreia persoanele pentru care se achită contribuțiile sunt protejate, în principiu, de reducerea sau pierderea capacității de muncă. Sediul materiei este reprezentat aici de Legea nr. 346/2002.

Actul normativ stabilește că asigurații (precizările referitoare în prima parte a articolului cu privire la cei care pot beneficia de concediile medicale rămân valabile și în acest caz) sunt îndreptățiți să beneficieze de prestații și servicii, printre care și o indemnizație pentru incapacitate de temporară de muncă și concediu medical aferent.

Acestea nu trebuie însă confundate cu indemnizația și concediul medical acordate celui aflat în incapacitate temporară de muncă pentru boli obișnuite sau accidente suferite în timpul liber, cu privire la care ne-am referit mai sus, și nici cu cele acordate pentru prevenirea îmbolnăvirilor și a incapacității de muncă.

Concediul medical poate fi acordat, de principiu, pentru o perioadă de maximum 180 de zile într-un an, iar cuantumul indemnizației este egal cu 80% din media veniturilor salariale brute pe care asiguratul le-a realizat în cele șase luni anterioare accidentării sau apariției bolii (sau de 100%, în cazul urgențelor medico-chirurgicale). Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale.

Notă: Accidentul de muncă este, după cum prevede Legea nr. 319/2006, vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul muncii sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de minimum trei zile calendaristice, invaliditate sau deces. Același document prevede că boala profesională este afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii/profesii, cauzată de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

36 comentarii la “Concediu medical 2017: De ce tipuri de concedii și indemnizații poți beneficia și în ce condiții

 1. Buna ziua! Mama mea a fost operata recent, pe 7 ianuarie – interventie chirugicala ginecologica. Medicul de familie i-a dat concediu doar 15 zile, iar medicul specialist tot 15 zile. Stiam ca poate sta in concediu medical 2 luni, insa acum medicul de familie spune ca nu ii mai poate da concediu medical pe luna in curs, dar nici o alta trimitere catre aceeasi ramura de specializare, iar medicul specialist sustine ca are, evident, nevoie de un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru a-i da alt concediu. Intrebarea mea este cine pe cine se scuza in acest caz si ce ar trebui mama mea sa faca? Cu cine sa discute pentru prelungirea concediului medical?
  Multumesc

 2. Bună ziua! Vă rog să îmi spuneți ce variante ar exista pentru a putea sta acasă pe perioada sarcinii. Sunt însărcinată în 9 săptămâni și 5 zile și nu mă simt deloc bine, vomit într-una și am numai stări proaste. Aș dori să știu ce drepturi legale se pot aplica.
  Vă mulțumesc!

 3. Buna ziua, am o fata de 4 ani jumate si care are varicela , am fost la medicul de familie si mi s-a zis ca nu poate da concediu de ingrijire copil ,asa ceva nu am auzit pana acum, adica eu nu am laut deloc pana acum concediu medical de ingrijire copil de la medicul de familie ,mi sa dat doar din spital dupa ce m-am externat cu copilul, in rest nimic in ultimele 12luni am avut maxim 5 zile de medical pentru copil dat din spital dar de la medic de familie nici unul.

 4. Buna seara,
  Sotul meu a avut accident de masina anul trecut 25.01.2017 a intrat un copil cu masina in el pe contra sens a fost foarte grav(tot la volan era si el)…. in urma accidentula avut fracturi la ambele picioare la femur si la mana stanga la ulma .
  La un picior are o tija ,o sarma si suruburi ,la celalat placa si suruburi iar la mana placa si suruburi.
  Am stat in spital o luna jumate din care 2 saptamani la terapie sa il stabilizeze sa il poata opera,a facut si o escara oribila cu care s a chinuit 6 luni.
  IML i a dat 180 de zile de spitalizare certificat .
  Totalul zilelor de concediu in 2017 a fost de 237 zile pana in luna septembrie cand s a intors la servici.
  Anul asta pe 26.01 .2018 ne a prezentat pentru a incepe procedura de scoatere placilor,tijelor,suruburi.
  Am fost amanati pana in.martie pe 16.03.2018 a fost operat la piciorul stang si la mana pentru asta a primit 16 zile de concediu .
  El se deplaseaza in carje nu ii mai da concediu pentru ca a insumat 253 de zile si de luni va trebui sa intoarca la munca ,cea ce strigator la cer lucreaza in depozit in carje nu poate face fata.
  Luna viitoare urmeaza sa ii scoata si tija din piciorul drept si mai are dreptul la 20 de zile de concediu…..care iar nu e ok nu se poate reface si pune pe picioare in cele 20 de zile.
  Totalul de zile maxime de concediul medical care spun ei ca ni l pot da este de 273 de zile .
  Si nu pot face nimic ca sa il lase sa isi revina.
  Va rog sa ne ajutati cu un sfat in aceasta situatie nu exista o exceptie de la lege ?
  Si cum se calculeaza daca el din septembrie pana marite a muncit de ce nu i se aloca zile de concediu medical si din anul curet ….ultimile 12 luni pana in martie ?

 5. Buna ziua,

  Imi puteti spune va rog cum se procedeaza in cazul in care doresc sa ma intorc la seriviciu mai repede (sa renunt la concediu medical)? Cum se vor ponta zilele in care lucrez, desi am si concediu medical pentru ele? Poate fi anulat concediul medical fara a mai merge la medic?

  • Buna ziua, Va rog sa ne oferiti un numar de telefon pentru a va putea contacta.Multumim.

 6. Buna Tatal meu de 3 luni este somer , acuma se monteaza 3 stenturi coronariene, va rog sa-mi spuneti are dreptul la concediu medical sau la pensie de invaliditate? va multumesc

  • Buna ziua, Va rog sa ne oferiti un numar de telefon pentru a va putea contacta.Multumim.

 7. Buna! Imi puteti spune in total cate zile de medical poti primi într-un an….sriu ca medicul de familie poate sa-ti dea 30 de zile,iar de la spital ( medicul specialist ) cate zile poate sa-ti dea medical

 8. Buna ziua, eu la sfârșitul lunii ianuarie aveam 34 zile cm îngrijire copil, iar pe 9.02.2018 fata mea a facut varicela și mi.a dat Dr dermatolog 15 zile cm cu codul 049. Cei de la firma îmi spun că am depășit cele 45 zile și că tb sa mă duc la un dr expert pt a pune parafa și sa confirme că acest cm e valabil, că altfel nu mi se plătește cm. Unde tb sa mă duc?

  • Buna ziua, Va rog sa ne oferiti un numar de telefon pentru a va putea contacta.Multumim.

 9. Bună ziua va rog sa îmi spuneți dacă concediul de risc maternal trebuie emis de către medicul de familie în ultima zi a lunii actuale pentru perioada din luna următoare?

  • Buna ziua, Va rog sa ne oferiti un numar de telefon pentru a va putea contacta.Multumim.

 10. Bună ziua, va rog sa imi spuneti daca in cele 90 zile de medical intra si cele de îngrijire copil pana in 7 ani?! Va multumesc

  • Buna ziua, Va rog sa ne oferiti un numar de telefon pentru a va putea contacta.Multumim.

 11. Buna! Lucrez de 3 luni la o firma privata , este primul serviciu . Am avut concediu medical timp de trei zile si mi s-a spus ca nu imi pote fi platit . Nici unul dintre angajati nu a stiut sa imi spuna sigur care este perioada minima de cotizare la CAS pentru plata concediului medical. As vrea sa stiu de ce nu imi este platit concediul !

  • Buna ziua,
   Va rog sa ne oferiti un numar de telefon pentru a va putea contacta.Multumim.

 12. Am beneficiat in ultimele 12 luni de 54 de zile de concediu din care 20 de la medicul de familie iar restul de la medicul specialist. Ideea e ca in aprilie voi avea o intervenție chirurgicală care o perioadă.Mai am dreptul la medical? Si cate zile?

  • Buna ziua, Va rog sa ne dati un numar de telefon pentru a va putea contacta. Multumim.

 13. Buna ziua

  Avand in vedere ca in ultimele 12 luni figurez cu 9 zile concediul medical pentru boala obisnuita si 10 zile concediul medical ingrijire copil (sub 7 ani ) cate zile de concediul medical mai poate sa imi ofere medicul de familie ? Sau cate zile / an de concediu medical poate sa imi acorde medicul de famile pentru mine si/sau pentru ingrijire copil .?

  Multumesc

 14. Buna seara.Am avut concediu medical o sapt pentru stări anxioase,însă m am simtit din ce in ce mai rau si am ajuns la urgenta.Mi s a pus diagnosticul de sindrom vertiginos si sincron algoparestezic. Cum procedez sa mi prelungesc medicalul deoarece sunt in incapacitatea de a merge la munca ..abia ma pot misca deoarece am dureri si ameteli.Multumesc !

 15. Buna ziua,
  In urma unui accident rutier,am suferit o fractura la coloana vertebrala,urmand o interventie chirurgicala si am avut C.M. 90 zile pentru recuperarea propriu-zisa(perioada oct-nov-dec 2016),dupa care am reinceput sa lucrez,intre timp am mai avut si cateva zile C.M. de la mediul de familie pentru alte afectiuni,in total cam 10 zile.Anul acesta durerile au devenit insuportabile pentru a-mi putea desfasura activitatea la lucru.As mai avea voie de C.M. de ex pentru niste sedinte de fizioterapie,precizez la fizioterapie am programare in ianuarie 2018.Va multumesc!

  • Buna ziua, Va rog sa ne dati un numar de telefon pentru a va putea contacta. Multumim.

 16. Buna ziua,
  Am o situatie pe care nu stiu cum s-o interpretez. La lege spune ca nr. de zile de CM se poate extinde pana la 1 an si 6 luni pentru anumite boli grave. Daca in ultimii 2 ani, pacientul a avut CM pentru alte afectiuni apoi i s-a pus diagnosticul de boala grava, atunci cand calculam numarul de zile de CM la care are dreptul pentru boala grava, tinem cont si de zilele de CM eliberate pentru celelalte afectiuni? Adica, CM ptr boala grava + alte CM-uri din ultimii 2 ani = max 540 zile, sau are dreptul la 540 zile doar pentru boala grava?!

  • Buna ziua,

   Va rog sa ne dati un numar de telefon pentru a va putea contacta.
   Multumim.

 17. Buna ziua,
  Daca am beneficiat de concediu medical de 90 zile mai pot beneficia de concediu de risc maternal?Mentionez ca sunt insarcinata in luna a 5 a.
  Va multumesc frumos.

 18. Buna ziua,
  Daca am beneficiat de concediu medical de 180 zile mai pot beneficia de concediu de risc maternal?Mentionez ca sunt insarcinata in luna a 5 a.
  Va multumesc frumos.

 19. Buna ziua,

  Mama mea a facut un atac cerebral acum 2 zile, dupa care a ramas cu deficienta exprimarii cuvintelor, momentan se afla la spitalul de urgenta Floreasca, dar dupa ce va iesi, vrem sa ii luam concediu medical.
  Ea este contabil de 30 de ani, se poate incadra la boli profesionale? Pentru a lua concediu medical 3 luni.

  Multumesc frumos!

  • Buna ziua,

   Diagnosticul de boala profesionala se stabileste DOAR de catre Comisia de Boli Profesionale din cadrul Spitalului Colentina.
   Va dorim multa sanatate !

 20. Buna ziua!

  Având în vedere că sunt salariata, cotizez lunar pentru sănătate, in momentul in care mă.duc la medicul de familie, vizibil bolnava- necesitând CM, medicul ar trebui sa îmi ceara bani pentru CM acordat?
  Medicul sotului meu de familie cere 10 lei/zi de concediu medical.
  Pentru ce mai cotizam?

  • Buna ziua,

   Aceste servicii sunt incluse in pachetul de baza de care beneficiaza persoanele asigurate.

   Medicul de familie al centrului nostru nu percepe nicio taxa pentru eliberarea certificatelor pentru concediile medicale.

   Nu putem emite aprecieri despre practicile altor unitati medicale, aceste intrebari le puteti adresa direct medicilor la care sunteti inscrisi sau direct la CASMB.

   Multa sanatate!

 21. Buna ziua,

  Sotia mea este angajata cu un contract individual de munca cu program norma intreaga si i se platesc contributiile catre stat de catre angajator, insa a incheiat si o conventie civila cu o alta firma, pentru care, conform legii, se plateste doar impozitul.

  Intrebarea mea esta daca se considera, pentru calculul indemnizatiei de risc maternal si indemnizatiei de maternitate (pre si post natal) si venitul realizat prin incheierea conventiei civilie? Stiu ca se ia in calcul pentru indemnizatia de crestere a copilului de 2 ani.

  Va multumesc.

  • Buna ziua,

   Intrebarea dumneavoastra se refera la un alt domeniu de acitivtate.Va rugam sa va adresati unui serviciu specializat de contabilitate.
   Toate cele bune!

 22. Buna daca am efectuat 17 zile de concediu medical in ultimele 12 luni cate zile mai pot primi , zilele de concediu au fost oferite de medicul de familie. Deci ma intereseaza ca medicul de familie cate zile poate oferi intr-un an.

  • Buna ziua,

   Medicul de familie poate acorda, intr-un an calendaristic 30 de zile calendaristice de concediu medical.In acest caz, mai puteti beneficia de 13 zile.Atentie, maxim 10 zile se pot acorda pe un un singur certificat de concediu medical.
   Toate cele bune!

Scrie-ne opinia ta

Adresa dvs. de e-mail nu va fi facuta publica. Campurile obligatorii sunt marcate cu *